May ap trung

Các b?n l?p bóng ?èn v?i ?ui ?èn và phích c?m

Sau khi ?ã n?i xong, các b?n c?m ?i?n th? xem bóng ?èn và qu?t có ho?t ??ng hay không. N?u bóng ?èn và qu?t ho?t ??ng bình th??ng là ok. Chuy?n sang b??c k? ti?p.

B??c 2: L?p bóng ?èn, qu?t, khay n??c vào trong thùng x?p

Các b?n l?p bóng ?èn, qu?t và khay n??c vào trong thùng x?p theo s? ?? sau. Các b?n ch? c?n chú ý l?p sao cho qu?t th?i có h??ng gió th?i th?ng vào v? trí gi?a bóng ?èn vào khay n??c là ???c. Khi ?ó lu?ng không khí s? mang theo h?i nóng và ?? ?m t?a kh?p trong thùng x?p.

B??c 3: T?o l? thoát khí

Dùng chi?c ??a ?ã chu?n b? lúc tr??c ??c kho?ng 10 l? trên n?p thùng x?p và 10 l? xung quanh thùng x?p ?? t?o l? thoát khí. Do tr?ng c?ng c?n không khí ?? hô h?p nên vi?c t?o l? thoát khí là r?t c?n thi?t không th? b? qua.
B??c 4: ?i?u ch?nh nhi?t ?? cho máy ?p

Sau khi hoàn thành 3 b??c trên, các b?n c?m ?i?n cho qu?t và bóng ?èn ho?t ??ng. ??y n?p thùng x?p l?i và ??i kho?ng 30 phút sau thì cho nhi?t k? y t? vào trong thùng x?p ?? ?o nhi?t ??. Chú ý khi ?o nhi?t ?? các b?n ?? nhi?t k? trong v? nh?a ?? ?o và v? trí ??t nhi?t k? là ? gi?a thùng x?p, th?i gian ?o là 20 – 30 phút.

Sau kho?ng 30 phút ??t nhi?t k? vào trong máy ?p ?? ?o nhi?t ?? các b?n l?y nhi?t k? ra và xem nhi?t ?? bên trong thùng x?p là bao nhiêu. N?u nhi?t ?? ?o ???c cao ho?c th?p h?n so v?i m?c 37,5 ?? C thì các b?n có th? ??c thêm các l? thoát khí ho?c b?t b?t các l? thoát khí ?? nhi?t ?? trong thùng x?p chu?n ? m?c 37,5 ?? C là ???c.

Trong quá trình ?p th?, các b?n có th? tùy theo th?c t? ?p ?? ?i?u ch?nh máy ?p sao cho tr?ng gà n? trong kho?ng ngày 19 – 21 là ???c. Khi ?ã ch?nh ???c máy chu?n ?? tr?ng n? ngày t?c là b?n ?ã hoàn thi?n ???c m?t chi?c máy ?p tr?ng gà t? ch? t?i nhà r?i.

May ap trung

B

??c bi?t ??i v?i phiên b?n P00 ?ã nâng c?p dùng dây carbon ?? thay th? cho bóng ?èn s?i ??t nh? nh?ng phiên b?n c? tr??c ?ó. ?u ?i?m dây carbon là hi?u n?ng t?a nhi?t cao giúp t? l? cao v??t tr?i so v?i bóng ?èn, ?? b?n trên 5 n?m và ti?t ki?m ?i?n g?p nhi?u l?n. Vi?c thay th? dây nhi?t khi g?p s? c? c?ng r?t ??n gi?n, ch? c?n nh? jack c?m c?a dây c? ra và c?m l?i dây m?i vào là xong, r?t ti?n l?i và nhanh chóng.

Thùng máy và khay ??ng tr?ng

Thùng máy có hình vuông ho?c hình ch? nh?t, ???c H?c b?ng nhi?u nguyên li?u khác nhau. Tr??c thùng máy ph?i có c?a kính ?? ??a ho?c l?y tr?ng ra và ph?i ???c H?c b?ng kính ?? có th? quan sát quá trình ?p bên trong lòng máy.

Khay tr?ng là d?ng c? dùng ?? ??t tr?ng vào bên trong máy. Tùy thu?c vào kích th??c c?a thùng máy ?? nhà s?n xu?t l?a ch?n ch?t li?u và kích c? phù h?p. Khay ??ng tr?ng có th? là hình vuông ho?c hình ch? nh?t v?i ch?t li?u H?c b?ng g?, kim lo?i ho?c nh?a.
Ngu?n phát nhi?t và b? ?i?u ch?nh nhi?t

Ngu?n phát ?i?n trong các may ap trung th??ng là các lo?i bóng ?èn s?i ??t có g?n b? c?m bi?n nhi?t. Bên ngoài máy có g?n b? ?i?u ch?nh nhi?t ?? ?óng ng?t m?ch ?i?n bóng ?èn theo ý mu?n.

Bên c?nh máy ?p s? d?ng bóng ?èn s?i ??t, hi?n nay c?ng có m?t s? máy s? d?ng ?èn d?u ?un bình n??c nóng bên trong máy ?? làm ngu?n phát nhi?t. ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? bên trong, lo?i máy này th??ng s? d?ng b? c?m bi?n ete ?? ?óng t?t ?èn d?u bên trong máy.

B? t?o và ?i?u ch?nh ?? ?m

Các máy ?p th??ng s? d?ng qu?t gió bên trong máy qu?t vào bình ch?a n??c bên trong ?? t?o ra ?? ?m. ??ng th?i, máy ??u có b? c?m bi?n bên trong ?? ?óng ng?t van n??c, ?i?u ch?nh ?? ?m trong máy.
B? thông gió

B? th?ng gió c?a máy là các cánh qu?t ???c l?p phía sau máy và các c?a thông gió ???c b? trí trên nóc máy ho?c ? thành máy.
Thi?t b? ??o tr?ng

Thi?t b? ??o tr?ng c?a các máy th??ng là các khay ??ng tr?ng có g?n các ??a tròn ?? xoay tr?ng khi c?n thi?t.
Quy trình ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng

Máy ho?t ??ng theo nguyên lý hoàn toàn t? ??ng. Khi máy ???c kh?i ??ng, b? c?m bi?n trong máy s? t? ??ng ?o nhi?t ?? bên trong máy và s? có s? ?i?u ch?nh nhi?t ?? theo nhi?t ?? ?ã cài ??t.

N?u nhi?t ?? bên trong máy th?p h?n nhi?t ?? cài ??t, các ngu?n phát nhi?t trong máy s? t? ??ng phát nhi?t ??n lúc nhi?t ?? trong máy b?ng v?i nhi?t ?? ?ã cài ??t thì ngu?n phát nhi?t d?ng l?i. N?u nhi?t ?? bên trong máy cao h?n nhi?t ?? cài ??t, b? c?m bi?n nhi?t s? t?t ngu?n phát nhi?t và cho ch?y qu?t gió ?? h? m?c nhi?t bên trong máy xu?ng.

B? c?m bi?n ?? ?m bên trong máy s? làm nhi?m v? ?o ?? ?m trong máy. N?u ?? ?m cao, qu?t gió s? ho?t ??ng th?i h?i n??c làm nhi?t ?? bên trong máy xu?ng. N?u ?? ?m th?p, ngu?n phát nhi?t ti?p t?c ho?t ??ng ?? làm nóng h?i n??c và t?ng ?? ?m bên trong máy.

May ap trung

Thông th??ng, máy th??ng ??o tr?ng 2 ti?ng 1 l?n, m?i l?n ??o tr?ng, khay ??ng tr?ng s? xoay m?t góc 45 ??, ??o 2 l?n, khay ??ng tr?ng s? xoay m?t góc 90 ??. Tuy nhiên, t?n su?t ??o và ??o nhanh hay ch?m còn tùy thu?c vào t?ng lo?i máy.

Trên ?ây là nh?ng nguyên lý ho?t ??ng c?a ?a s? các lo?i máy ?p tr?ng hi?n nay. Hy v?ng bài vi?t s? giúp b?n hi?u rõ h?n v? quá trình v?n hành máy ?? s? d?ng thi?t b? m?t cách hi?u qu?.

Bà con c?n chu?n các v?t li?u sau ?? ráp máy ?p tr?ng

-B? máy ?p tr?ng Mini ??t  qu?ng mua t?i c? s? chúng tôi và 1 khay ??o tr?ng t? ??ng

-1 chi?c thùng x?p còn nguyên v?n cao 40, r?ng 45, dài 60cm có th? mua t?i các c?a hàng hoa qu? v?i giá t?m 20 - 60 nghìn tr? l?i.(thùng c? ph?i v? sinh s?ch s?)

-1 bóng ?èn s?i ??t lo?i  60W , 1 khay (bát) ??ng n??c chi?u dài 20x15cm (ho?c ???ng kính 15)

-1 dao nh? có th? v?ch thùng x?p

-1 ít v? tr?u (mùn c?a , cám , thóc ) ?? lót ?áy bên trong thùng x?p giúp gi? nhi?t và tránh tr?ng b? va ??p
 
Cách l?p ??t b? ?i?u khi?n vào thùng x?p

B??c 1: x? lý thùng x?p

– Trên thùng x?p Các b?n ??c 20 l? nh? kích th??c ???ng kính kho?ng 1cm cách ?áy thùng x?p kho?ng 5cm  , phía ??i di?n các b?n ??c kho?n 3 l? và ??c 6 l? trên n?p thùng x?p ?? thông khí cho lò ?p.

-??c 1 hình vuông có kích th??c 11x11cm ?? ?p v?a b? ?i?u khi?n vào (l?u ý ?o kích th??c th?t chính xác v?i b? ?i?u khi?n ?? tránh b? h? d?n ??n m?t nhi?t trong quá trình ?p)

??c 1 hình vuông 25cm ?? làm c?a ti?n cho vi?c thao tác trong máy.

B? ?i?u khi?n hi?n th? nhi?t ??, khay tr?ng ??o 15 giây sau ?ó t?t ,Qu?t trong máy quay là ?ã l?p ?úng
Thông s? nhi?t ?? ?ã ???c cài ??t ? 37.6 ?? khi nhi?t ?? ??n 37.6 bóng ?èn t? c?t khi xu?ng 37.3 bóng ?èn t? b?t tr? l?i.
Thông s? ??o tr?ng ?ã ???c cài ??t 2 ti?ng ??o 15giây
Cho n??c vào d??i bóng ?èn ?? t?o ?? ?m và cho tr?ng vào máy ?? ?p.

B??c 2: ??u n?i ?i?n

-?p b? ?i?u khi?n và qu?t vào trong thùng x?p, dây phích c?m n?i ngu?n ?i?n các b?n ?? phía ngoài. dùng keo ??t ?? dán qu?t c? ??nh( chú ý dùng 1 mi?ng x?p cao 5cm ?? lót phía d??i nâng qu?t lên cao v?a v?i l? thông khí thùng x?p chú ý qu?t ph?i th?i gió vào bên trong máy))

- ??u dây màu vàng v?i chuôi bóng ?i?n, sau ?ó ??t khay ??o tr?ng vào (chú ý hàn 4 cây ??  c?a khay ??o tr?ng ?? khay ??o cao lên ???c 20cm) và ??u dây màu xanh v?i mô t? giàn ??o tr?ng

-Treo bóng ?èn phía d??i dàn ??o tr?ng dùng dây  bu?c dây bóng ?èn vào thanh gi?a dàn ??o tr?ng sao cho  ngang t?m v?i qu?t ?? t?n nhi?t và ?? ?m cho toàn b? lò ?p.

-Phía d??i bóng ?èn ?? khay n??c ?ã chu?n b? s?n.

- ??u dò nhi?t b?ng inox các b?n dùng 1 ghim s?t c? ??nh th?t ch?c bên  hông thùng x?p.

- ??i v?i các b?n dùng b? ?i?u khi?n ??o tr?ng b?ng tay không dùng khay ??o tr?ng t? ??ng thì s? không dùng dây màu xanh. lót 1 l?p tr?u và ?? tr?ng lên phía trên, chú ý m?i ngày ??o tr?ng b?ng tay 3 l?n ( cách ??o:  xoay l?t m?t trên xu?ng m?t d??i và ??o ch? các qu? tr?ng trong thùng.)

*Chú ý: các m?i n?i ?i?n các b?n dùng b?ng keo dán cách ?i?n ?? ??m b?o an toàn

B??c 3 : Ch?y máy
C?m ?i?n b? ?i?u khi?n vào ngu?n ?i?n sinh ho?t 220v
B? ?i?u khi?n hi?n th? nhi?t ??, khay tr?ng ??o 15 giây sau ?ó t?t ,Qu?t trong máy quay là ?ã l?p ?úng
Thông s? nhi?t ?? ?ã ???c cài ??t ? 37.6 ?? khi nhi?t ?? ??n 37.6 bóng ?èn t? khi xu?ng 37.3 bóng ?èn t? b?t tr? l?i.Thông s? ??o tr?ng ?ã ???c cài ??t 2 ti?ng ??o 15giây
Cho n??c vào d??i bóng ?èn ?? t?o ?? ?m và cho tr?ng vào máy ?? ?p.

Chi?c máy ?p tr?ng thông minh, t? ??ng hoàn toàn do anh H?nh sáng t?o có thi?t k? ??n gi?n, g?m: Thùng máy, khay tr?ng, b? ph?n t?o và ?i?u ch?nh nhi?t ??, ?? ?m, thi?t b? ??o tr?ng. Trong ?ó, thùng máy có th? t?n d?ng làm t? v?t li?u ??n gi?n nh?: t? l?nh h?ng, thùng x?p; khay tr?ng ???c làm t? g? t? ?óng, khay ?á h?ng. B? ph?n t?o và ?i?u ch?nh nhi?t ??, ?? ?m c?a chi?c máy r?t ??n gi?n, g?m bóng ?èn 60 oát ?? t?o nhi?t, ???c k?t n?i v?i c?m ?ng nhi?t mua t?i c?a hàng ?i?n t? v?i giá r?, có th? t? ?i?u ch?nh nhi?t ??, ?? ?m thích h?p, khi ?? nhi?t ?? s? t? ng?t, ph?i h?p v?i chi?c qu?t t?n nhi?t l?y t? máy tính h?ng ?? l?u thông ?? ?m, khí nóng. Thi?t b? ??o tr?ng c?ng ???c anh t? ch? t? ??ng h? h?n gi? k?t h?p v?i khay tr?ng.

Chi?c máy ?p tr?ng anh H?nh thi?t k? ban ??u có công su?t ?p 50 tr?ng ??n k?, sau ?ó cùng áp d?ng thi?t k? này có th? t?o ra chi?c máy ?a k? có công su?t g?n 20.000 tr?ng, giá thành r? h?n 50% so v?i các máy ?p tr?ng cùng công su?t. Ch?ng h?n nh? máy công su?t 800 tr?ng ch? t? 2-3 tri?u ??ng, máy công su?t 20.000 tr?ng giá kho?ng 25 tri?u ??ng.

Anh H?nh ?ã chuy?n giao công ngh? cho m?t c? s? s?n xu?t trên ??a bàn và ?ã ch? t?o ???c kho?ng 20 máy, ch? y?u là các tr?m khuy?n nông các huy?n trong t?nh S?n La ??t hàng ?? t?o con gi?ng ??ng ??u cho ng??i nông dân t?i ch?. Ng??i dân c?ng có th? t? mang tr?ng ??n c? s? khuy?n nông này ?p, v?i giá 3.000 ??ng  1 qu?, gia c?m n? ra t? máy ?p tr?ng kh?e, lông bóng m??t.

Nh? bà con ?ã bi?t,hi?n nay,?? có ???c nh?ng máy ?p tr?ng ??y ?? tính n?ng nh? ?i?u khi?n nhi?t ??,?? ?m,??o tr?ng t? ??ng,.. thì s? ti?n mà bà con ph?i b? ra ?? mua là r?t l?n,không phù h?p v?i quy mô nh? l?,h? gia ?ình.

? Chính ?i?u này ?ã thôi thúc các k? s? c?a ?i?n t? CNE không ng?ng n? l?c,nghiên c?u ?? cho ra ??i b? s?n ph?m máy ?p tr?ng CNE-V7  v?i ch?t l??ng c?c t?t v?i giá thành cam k?t r? nh?t trên th? tr??ng.

? Chúng tôi s?n xu?t b? máy ?p tr?ng V7 v?i mong mu?n bà con , ai ai c?ng có th? t? làm máy ?p tr?ng ph?c v? ch?n nuôi trong gia ?ình.Chính vì th? b? máy ?p tr?ng CNE_V7 ???c làm ra có cách s? d?ng c?c k? ??n gi?n.T? các anh,các ch? thanh niên ??n các bác trung niên và c? các bác n?m nay ?ã 60-65 tu?i v?n có th? t? làm.

Máy ?p tr?ng báo ??ng âm thanh khi nhi?t ?? v??t m?c cài ??t

    M? máy ?p tr?ng ?? h? nhi?t ??.
    Ng?t ngu?n ?i?n ra, ch? 3 phút sau và c?m ?i?n tr? l?i.
    Quan sát k? xem nhi?t ?? có bình th??ng tr? l?i không?
    N?u tình tr?ng v?n không kh? quan vui lòng liên h? ??n trung tâm b?o hành n?i mà b?n mua máy ?p tr?ng.

Báo ??ng âm thanh khi ?èn WATER nh?p nháy không hút ???c n??c vào máy

    B?n c?n ki?m tra xem thùng n??c d? tr? có còn n??c không?
    Ki?m tra bên c?nh ??u ?ng hút n??c có n?m d??i m?t n??c?
    Xem ?ng hút n??c c?a máy có b? t?c ho?c b? v?t c?n làm ?ng b? không hút n??c ???c.
    Luôn gi? cho thùng n??c s?ch s? tránh b? ?óng rong rêu bám vào thùng, t?t nh?t nên l?y n??c máy, không nên l?y n??c gi?ng, n??c sông...

Máy ?p tr?ng Fuzzy VN LIN-50F ?p ???c kho?ng 49 qu? tr?ng, thích h?p dành cho h? ch?n nuôi quy mô nh?

Máy ?p tr?ng Fuzzy VN LIN-50F ?p ???c kho?ng 49 qu? tr?ng, thích h?p dành cho h? ch?n nuôi quy mô nh?
4. Khi máy ?p tr?ng không th? t? ??ng b?m n??c ho?c b?m n??c không ng?ng

    Hãy ch?c ch?n r?ng b?n ?ã l?p ??t phao và công t?c phao ?úng quy cách c?a máy.
    V? sinh và tác ??ng m?nh vào phao ?? công t?c t? phao tr? v? tr?ng thái bình th??ng.
    N?u phao v?n ho?t ??ng ch?p ch?n t?t nh?t b?n nên c?n thay m?i ?? ??m b?o an toàn cho phao.

Khi ?? ?m trong máy ?p tr?ng quá th?p ho?c quá cao so v?i thông s? cài ??t

    ??m b?o r?ng khay n??c có ?? n??c d? tr? hay ch?a? tra l?i thi?t b? t?o ?m còn ho?t ??ng t?t không? N?u b? h?ng ph?i s?a ch?a ho?c thay m?i.
    Quan sát nh?ng thi?t b? t?o ?m có phun ???c lên khói s??ng và nên th??ng xuyên v? sinh thi?t b? t?o ?m, tránh tr??ng h?p oxy hóa do ngu?n n??c không s?ch.

6. Dùng máy ?p tr?ng gà kh? m? không ???c t?i sao?

B?n v?n th??ng th?c m?c t?i sao khi dùng máy ?p tr?ng tr??ng h?p gà kh? m? không ???c di?n ra. Gà kh? m? không n? ???c là hi?n t??ng gà ?ã m? v?, ??c th?ng m?t m?ng v? nh?ng không chui ra ???c khi?n gà ch?t ngay sau ?ó hay vài ngày sau ?ó ho?c gà n? ra nh?ng r?t y?u, khó nuôi d??ng. ??i v?i hi?n t??ng này có r?t nhi?u nguyên nhân, b?n c?n n?m rõ t?ng nguyên nhân ?? có h??ng gi?i quy?t ?úng ??n.

Do nhi?t ?? cao khi?n gà kh? m? nh?ng không n? ???c:

    Nguyên nhân: khi máy ?p tr?ng quá nhi?t, l??ng nhi?t d? th?a gây nóng nó tác ??ng ??n t? l? n? và ch?t l??ng tr?ng n?. Hi?n t??ng gà kh? m? c?ng b?t ngu?n t? ?ó.
    Hi?n t??ng: ??i v?i nguyên nhân này, b?n th??ng th?y hi?n t??ng gà con n? r?t s?m, có th? t? 10 ??n 18 ngày ?ã n?. Gà con xu?t hi?n sùi n??c vàng lông dính, sau khi m? v?, gà con r?t d? r?i vào hi?n t??ng ch?t ng?t.
    Kh?c ph?c: ?? kh?c ph?c hi?n t??ng này, b?n có th? ??a tr?ng ra ngâm vào n??c t? 1 - 2 phút. Sau ?ó khéo léo ??t tr?ng vào v? trí thoáng mát, ??i khi tr?ng th?t s? khô v? m?i ti?p t?c cho vào l?ng ?p.

Máy ?p tr?ng Convection LIC-800 có th? t? l?c không khí s?ch kh? trùng b?ng tia c?c nhi?t ?? th?p khi?n gà kh? m? không n? ???c:

    Nguyên nhân: b?n ??t máy ?p tr?ng v?i nhi?t ?? và ?? ?m th?p. L??ng nhi?t ?ó không ?? ?? tr?ng phát tri?n theo t?ng giai ?o?n c?a phôi.
    Hi?n t??ng: khi nhi?t ?? trong máy ?p tr?ng quá th?p, b?n s? nh?n th?y rõ hi?n t??ng gà n? mu?n h?n so v?i d? ki?n t? 3 ngày ??n 7 ngày. S? gà ?p cùng l?n nh?ng n? ra lác ?ác không ??ng ??u. M?t s? tr??ng h?p gà con ch?t trong tr?ng, s? còn l?i n?u n? ra th??ng g?p ph?i nh?ng d? t?t nh? y?u, chân b? khèo, lông khô...

Kh?c ph?c: b?n c?n ?? máy ?p tr?ng ?úng nhi?t ??. V?i nhi?t ?? hi?n t?i b?n c?n t?ng thêm 0,1 ho?c 0,2 ?? C.


Cân sàn điện tử Cân sàn Ä‘iện tá»­ 1 tấn ohaus Chính xác cao( Ä‘á»™ phân giải bên, Cân sàn Ä‘iện tá»­ là má»™t trong những mặt hàng được nhiều khách hàng lá»±a chọn. Vá»›i các tính năng thông minh, chất liệu bền bỉ, thiết bị đạt Ä‘á»™ chính
© 2007 - 2022 http://hoacuoi.net
- Phone: +84-908-744-256